Mål: P 10184-17

Avgörande

Byggnadsnämnden beviljade bygglov och marklov för nybyggnad av ett enbostadshus enligt detaljplan. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att byggnadens förhållande vis höga placering i förening med den valda byggnadstypen innebär att de åtgärder som ansökan avser inte beaktar tomtens naturförutsättningar i tillräcklig omfattning utan kommer att medföra onödiga ingrepp i terrängen. De sökta åtgärdena uppfyller därför inte kraven i 8 kap. 9 § PBL på hur en tomt ska bebyggas och ordnas och avviker också från omgivande bebyggelse så att de strider mot anpassningskravet i 2 kap. 6 § samma lag. Eftersom utredningen visar att en annan utformning inte är omöjlig begränsas dock inte byggrätten som sådan. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom avslagit ansökan om bygg- och marklov.