Mål: P 4761-17

Avgörande

Fråga om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus m.m. är förenligt med detaljplan. MÖD har bedömt att den ansökta åtgärden avviker från planens bestämmelse om byggnadshöjd. Avvikelsen har inte bedömts godtagbar enligt 9 kap. 31 b § eller 9 kap 31 c § PBL. Det har därför inte funnits förutsättningar att bevilja bygglov.