Mål: P 11974-17

Avgörande

Fråga om en nämnds behörighet att ansöka om resning. MMD hade i det berörda avgörandet ändrat en nämnds beslut om att avsluta ett tillsynsärende enligt PBL utan åtgärd och återförvisat målet till nämnden för fortsatt behandling. MÖD har bedömt att MMD:s beslut inte har begränsat nämndens möjligheter att bevaka de intressen som nämnden har att bevaka enligt plan- och bygglagstiftningen. Eftersom beslutet inte heller av någon annan anledning har ansetts ha gått nämnden emot har nämnden bedömts sakna behörighet att ansöka om resning av beslutet. Ansökan har därför avvisats.