Mål: M 11135-17

Avgörande

I ett ansökningsmål fortsatte skriftväxlingen efter det att mark- och miljödomstolen hållit huvudförhandling. En motpart yrkade ersättning för ytterligare rättegångskostnader med ett angivet belopp. Mark- och miljödomstolen tog dock inte ställning till yrkandet i sitt avgörande. Parten klagade till MÖD som fann att det inte framgick av handlingarna att parten hade framställt något yrkande om ytterligare ersättning i mark- och miljödomstolen och lämnade överklagandet i den delen utan bifall. Parten klagade vidare till HD som fann att det av handlingarna framgick att inlagan med yrkandet om ytterligare rättegångskostnader hade getts in till mark- och miljödomstolen men av förbiseende inte registrerats i målet. HD lämnade därför tillbaka målet till MÖD för fortsatt behandling av partens yrkande om kompletterande ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen. MÖD har nu förpliktat sökandena att ersätta parten för ytterligare rättegångskostnader med yrkat belopp. Parten har vidare tillerkänts ersättning för rättegångskostnader i HD och i målet i MÖD efter dess återupptagande.