Mål: M 8295-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens föreläggande att ta bort en bastu då den placerats i huvudsak utanför beslutad tomtplatsavgränsning och därmed inte i enlighet med beviljad strandskyddsdispens.