Mål: P 6646-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit en ansökan om bygglov avseende nytt bostadshus då lokaliseringen inte bedömts lämplig med hänsyn till djurhållningsverksamhet på grannfastigheten.