Mål: P 6102-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bygglov kan ges för uppförande av en glasveranda. Domstolen har ansett att åtgärden är förenlig med de krav på anpassning och varsamhet som uppställs i 2 kap. 6 § PBL. Den byggnad på vilken glasverandan ska uppföras strider mot planens bestämmelse om minsta avstånd till fastighetsgräns. Domstolen har ansett att denna avvikelse kan förklaras som en liten avvikelse förenlig med planens syfte.