Mål: F 3806-17

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har undanröjt lantmäterimyndighetens beslut om ersättning för ledningsrätt m.m. och återförvisat målet till lantmäterimyndigheten samt därutöver avvisat vissa yrkanden från en fastighetsägare. MÖD har upphävt beslutet att avvisa vissa yrkanden eftersom det är oklart vilka yrkanden som avses och då beslutet i den delen inte fyller någon praktisk funktion när lantmäterimyndighetens beslut undanröjts och målet återförvisats dit för förnyad prövning.