Mål: M 336-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har beträffande slutliga villkor avseende luftburet buller m.m. för Citytunnelprojektet i Malmö ändrat mark- och miljödomstolens dom bl.a. så att ett villkor om buller i inomhusmiljö upphävts. Domstolen har vidare föreskrivit bullernivåer i enlighet med nivåer som anges i den s.k. infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53). Vidare har vissa begrepp och definitioner anpassats till vad som används i Naturvårdsverkets dokument angående nationell samordning av omgivningsbuller.