Mål: P 7785-16

Avgörande

Antagande av detaljplan. MÖD har bedömt att beslutet att anta detaljplanen skulle ha fattats av kommunfullmäktige och inte av nämnden, när detaljplanen stred mot kommunens översiktsplan beträffande angiven bebyggelsetäthet. Detaljplanen har därför upphävts.