Mål: M 5633-17

Avgörande

Fråga om strandskyddsdispens för uppförande av förrådsbyggnad. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett att den numera uppförda byggnaden placerats på mark som inte tidigare var ianspråktagen så att den saknat betydelse för strandskyddets syften. Eftersom det inte heller i övrigt framkommit omständigheter som utgör särskilda skäl för strandskyddsdispens har Mark- och miljööverdomstolen fastställt länsstyrelsens beslut, innebärande att dispensansökan avslås.