Mål: P 7068-17

Avgörande

Bygglov för altan, plank och stödmur. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att altanen inte är bygglovspliktig, men att frivilligt lov har sökts. Både uppförandet av planket och stödmuren innebär avvikelser från detaljplanen som inte kan godtas som en liten avvikelse. Eftersom planket ska uppföras ovanpå altanen utgör de tillsammans en enhet. Uppförandet av altanen strider inte mot detaljplanen och medför inga betydande olägenheter, men då lov inte kan ges för planket kan inte bygglov ges för altanen heller.