Mål: M 6174-16

Avgörande

En fastighetsägare har begärt tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde för att anlägga en väg över en grannfastighet till den egna fastigheten. Grannen har inte ansetts ha klagorätt i ärendet. Grannens rätt gentemot fastighetsägaren får i stället beaktas i lantmäteriförrättningen om servitut för vägen i fråga.