Mål: M 6166-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte är utrett att den plats på vilken strandskyddsdispens söks är ett LIS-område. Domstolen har inte heller i övrigt ansett att det finns skäl att ge strandskyddsdispens. Länsstyrelsen beslut att upphäva dispensen har därför fastställts.