Mål: M 7646-17

Avgörande

Länsstyrelsen har beslutat att godta ett bolags anmälan om vattenverksamhet avseende omgrävning/flyttning av ett dike. Mark- och miljödomstolen har med hänsyn till den utredning bolaget gett in med anmälan dragit slutsatsen att syftet med åtgärden delvis varit att skydda fastigheten mot översvämning. Åtgärden får därför anses utgöra markavvattning som förutsätter dispens och tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphävt länsstyrelsens beslut och återförvisat ärendet till länsstyrelsen som har att vidta de åtgärder som anmälan föranleder.