Mål: P 3987-17

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har upphävt en av kommunen antagen detaljplan som upprättats för att planlägga ett område med skogs- och ängsmark för industriell verksamhet, i första hand en byggnad för lager och logistik med tillhörande körytor för lastbilar. Enligt Mark- och miljööverdomstolen visar dock utredningen att marken är möjlig att använda för det avsedda ändamålet utan att ge upphov till bullerstörningar som skulle innebära en betydande olägenhet för någon av motparterna. Det framgår vidare att planen kan genomföras utan skada för fridlysta djur och växter och att det inte heller i övrigt finns skäl att upphäva planen. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt kommunens beslut att anta detaljplanen.