Mål: P 2432-17

Avgörande

Ansökan om förhandsbesked för bygglov. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut att inte tillåta nybyggnad av två enbostadshus. Marken är enligt översiktsplanen brukningsvärd jordbruksmark och nämnden har därför haft tillräckliga skäl att avslå ansökan.