Mål: P 316-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett rivningsföreläggande då utredningen avseende byggnadens skick inte har bedömts ge tillräckligt stöd för en så ingripande åtgärd.