Mål: M 1832-17

Avgörande

En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har avvisats av länsstyrelsen eftersom åtgärden bedömdes som anmälnings- eller tillståndspliktig deponering. Mark- och miljööverdomstolen, som delar underinstansernas bedömning, har fastställt beslutet.