Mål: P 2185-17

MÖD 2018:17

Vägledande avgörande

Bygglov för teletorn på mark som i en detaljplan från 2011 är utlagd som naturpark. MÖD har, främst med hänsyn till områdets uttalade värde som natur- och rekreationsområde, funnit att den sökta åtgärden inte kan godtas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL.

MÖD 2018:17