Mål: P 3331-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett markområde är att anse som en s.k. lucktomt, dvs. en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden. Det har med hänsyn till detta varit möjligt att ge ett positivt förhandsbesked för byggnation utan att åtgärden prövas och regleras i ett sammanhang genom en detaljplaneläggning. Mark- och miljööverdomstolen har med undanröjande av mark- och miljödomstolens dom fastställt länsstyrelsens beslut att lämna tillbaka ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.