Mål: P 2030-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i mål om bygglov m.m. funnit att detaljplan som tagits fram under den tid ÄPBL gällde ska tolkas enligt de bestämmelser och den praxis som gällde enligt den lagen trots att det formella antagandebeslutet tagits efter att PBL trätt i kraft. Planbestämmelse avseende punktprickad mark har inte ansetts utgöra hinder mot anordnandet av parkeringsplatser.