Mål: M 7914-17

Avgörande

Länsstyrelsen har från en verksamhetsutövare fått frågan om det går att påbörja byggandet av sex sedan tidigare anmälda vindkraftverk. Länsstyrelsen har i ett beslut svarat att det krävs en artskyddsdispensprövning samt att en dispens är nödvändig för att verken ska få tas i drift. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsens beslut är överklagbart. Då beslutet varken varit föranlett av en ansökan om artskyddsdispens eller är ett tillsynsbeslut har det dock saknats laglig grund för länsstyrelsen att fatta det. Domstolen har därför upphävt beslutet.