Mål: M 1117-17

Avgörande

Fråga om strandskyddsdispens för uppförande av byggnad på fastighet som i sin helhet får anses hävdad som tomtplats. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att byggnadens utformning och placering nära fastighetsgränsen har en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till det strandskyddade området utanför gränsen och att denna påverkan inte kan ses som enbart marginell. Effekten skulle inte minskas nämnvärt av att tomtplatsen avgränsas med en gärdsgård. Ansökan om dispens har därför avslagits.