Mål: M 8337-18

Avgörande

Tillsyn av rörlagt dike. Klaganden har påtalat att ett dike som delvis rörlagts har medfört problem med bl.a. översvämning. Eftersom ärendet inte är tillräckligt utrett har Mark- och miljööverdomstolen återförvisat det till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.