Mål: F 2840-19

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. Det förhållandet att en ansökan återkallats och förrättningen därför ställts in kan inte i sig medföra att Lantmäteriet inte har rätt till full kostnadstäckning för det arbete som lagts ned. MÖD har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, dock satt ned Lantmäteriets debitering för nedlagd tid med motiveringen att det arbete som lagts ned till viss del varit av större omfattning än vad som varit motiverat.