Mål: M 12313-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att det, för det fall en spänningshöjning för områdeskoncession beviljas i enlighet med bolagets ansökan, finns en risk för att parallella nät byggs vilket skulle vara samhällsekonomiskt onyttigt. Överklagandet har därför avslagits.