Mål: P 10659-18

Avgörande

Bygglov för telemast m.m. på naturmark. MÖD har fastställt underinstansernas beslut att avslå en ansökan om bygglov för telemast m.m. i ett område som är detaljplanelagt som naturmark. Även om det finns ett generellt allmänt intresse av fungerande mobil telekommunikation så ansågs det inte visat att telemasten behövde uppföras på den sökta platsen för att tillgodose detta intresse