Mål: M 8785-18

Avgörande

Ansökan om dispens från förbud att vidta åtgärder som kan skada naturmiljön inom biotopskyddsområde. Fråga om det finns särskilda skäl för dispens för åtgärden att avverka träd i närheten av en kraftledning som ingår i transmissionsnät. MÖD anser att såväl ökad leveranssäkerhet som kraftledningens säkerhet är angelägna allmänna intressen som kan utgöra särskilda skäl för dispens, men finner att det inte är klarlagt att en avverkning av träden skulle vara en nödvändig åtgärd för att trygga leveranssäkerhet och kraftledningens säkerhet eller att alternativa åtgärder inte skulle vara möjliga att vidta utan orimliga kostnader. MÖD anser med hänsyn till det tungt vägande allmänna intresset av att skydda naturmiljön inom biotopskyddsområdet att den utredning som sökanden lagt fram inte är tillräcklig för att dispens ska ges.