Mål: P 2896-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att det funnits skäl att ge negativt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med hänvisning till detaljplanekravet.