Mål: M 9946-19

Avgörande

Sedan MÖD, med ändring av underinstansernas avgöranden, fastställt en byggnadsnämnds beslut om vitesföreläggande ansökte byggnadsnämnden om utdömande av vitet. Mark- och miljödomstolen avslog ansökan eftersom det inte ansågs visat att nämndens ursprungliga föreläggande hade delgetts adressaten. MÖD konstaterade att nämndens ursprungliga föreläggande hade delgivits, men att MÖD:s dom som fastställde föreläggandet bara hade delgetts med den förelagdes ombud, vilket inte är tillräckligt enligt 15 § andra stycket delgivningslagen. Överklagandet avslogs därför.