Mål: M 12415-18

Avgörande

Fråga om villkor för utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC) till luft. Mark- och miljööverdomstolen har i detta fall ansett att villkor som föreskriver att luft som innehåller utsläpp av VOC ska ledas till en reningsanläggning vid en viss tidpunkt oberoende av produktionsvolym går längre än vad som är rimligt att kräva utifrån kostnaderna och nyttan av åtgärden.