Mål: P 2305-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att ett bygglov för nybyggnad av ett bostadshus är planenligt och uppfyller anpassningskraven samt att bygglovet inte heller ger upphov till någon betydande olägenhet. Mark- och miljööverdomstolen avslår därför överklagandet.