Mål: M 9302-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att länsstyrelsen har visat att den i målet aktuella fastigheten är förorenad och att Skanska Öresund AB i under slutet av 1980-talet låtit bebygga fastigheten. Bolaget har vidtagit åtgärder i form av bl.a. grävning och schaktning och är att anse som tidigare verksamhetsutövare. Länsstyrelsen har därför haft fog att utfärda ett föreläggande enligt 10 kap. miljöbalken. Med hänsyn till att det är fråga om ett föreläggande att vidta vissa inledande undersökningsåtgärder har det inte funnits skäl att jämka föreläggandet.