Mål: M 5798-18

Avgörande

Mark- och miljödomstolen hade sedan prövotidsutredning inkommit föreskrivit villkor för efterbehandling av ett gråbergsupplag till en gruvverksamhet. Upplaget skulle täckas för att minimera metallutsläpp till recipienten. Domstolen hade vidare beslutat om ytterligare utredning avseende efterbehandling av ett sandmagasin m.m. MÖD fann att utredningen inte var tillräcklig för att avsluta prövotidsförfarandet vad gäller gråbergsupplaget och att övriga förordnanden hade ett sådant samband med detta att domen upphävdes i sin helhet. Frågor om bästa teknik, klimatscenario m.m.