Mål: M 6907-18

Avgörande

Ansökan om förnyat tillstånd enligt miljöbalken för befintlig verksamhet som sedan föregående tillståndsprövning tillförts en kylanläggning med ammoniak. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att den risk kylanläggningen innebär inte visats vara så liten att ytterligare riskminskande åtgärder inte behövs. Det underlag med kostnadsberäkning för sådana åtgärder som presenterats har inte bedömts tillräckligt för att åtgärderna ska anses orimliga. Mark- och miljööverdomstolen har därför som Miljöprövningsdelegationen ansett att verksamheten inte kan ges tillstånd. Mark- och miljödomstolens dom har upphävts och tillståndsansökan har avslagits.