Mål: P 10966-18

Avgörande

Ansökan om bygglov för byte av tak m.m. Byggnadsnämndens beslut att inte ge bygglov har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen som delade nämndens bedömning att de ansökta åtgärderna stred mot anpassningskravet i PBL