Mål: P 12291-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett beslut att anta en detaljplan, med hänsyn till de kulturmiljöfrågor som aktualiseras, utgör ett sådant avgörande som omfattas av artikel 9.3 i Århuskonventionen och som en förening därför vid en konventionsenlig tolkning av svensk rätt haft rätt att klaga på. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har därför upphävts och målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.