Mål: P 7395-18

MÖD 2019:28

Vägledande avgörande

Fråga om förutsättningarna för att ge startbesked för en tillbyggnad enligt 9 kap. 4 b § första stycket PBL på en sedan tidigare lovgiven tillbyggnad, innan den bygglovsprövade tillbyggnaden genom slutbesked godkänts som slutförd och tillåten att ta i bruk. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en förutsättning för att en tillbyggnad enligt första stycket ska vara befriad från kravet på bygglov är att den utförs på en färdigställd byggnad som godkänts med ett slutbesked. Om den anmälda åtgärden ska utföras på en tillbyggnad innebär det att även den tillbyggda byggnadsdelen ska vara färdigställd och godkänd på motsvarande sätt. Domstolen har därför ansett att det inte fanns förutsättning för nämnden att ge startbesked. Att slutbesked för den lovpliktiga tillbyggnaden senare getts har inte ändrat den bedömningen. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt nämndens startbesked.