Mål: P 1507-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, liksom mark- och miljödomstolen, bedömt att enbostadshus, garage och stödmur tillsammans ska anses utgöra fastighetens huvudbyggnad och att åtgärderna därmed strider mot detaljplanen på ett icke godtagbart sätt. Bygglov och marklov har därför upphävts.