Mål: P 1327-19

Avgörande

Detaljplan för flerbostadshus. Mark- och miljödomstolen har, på det föreliggande underlaget, inte delat mark- och miljödomstolens bedömning att insyn på en fastighet i direkt anslutning till den planerade bebyggelsen skulle medföra sådan betydande olägenhet som ensamt ska föranleda att planen upphävs. Då mark- och miljödomstolen inte prövat övriga invändningar mot planen, inte hållit syn och exploatören inte fått tillfälle att yttra sig i målet har Mark- och miljödomstolen undanröjt domen och återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.