Mål: P 9971-18

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad. Fastigheten där åtgärden ska vidtas omfattas av en detaljplan som syftar till att bevara kulturmiljön i området och som innehåller specifika planbestämmelser om bl.a. byggnaders utformning och taktäckning. Den sökta åtgärden, som innebär att byggnaden får en annan taktäckning än vad som föreskrivits i planbestämmelserna och som därmed är planstridig, har inte ansetts vara förenlig med detaljplanens syfte. Ansökan om bygglov har därför avslagits.