Mål: P 7506-19

Avgörande

Ansökan om resning m.m. En tillsynsmyndighet har vid tillsyn av vissa byggnadsåtgärder ansett att bygglov inte kan ges i efterhand, då de bl.a. anses strida mot detaljplanebestämmelser. Detta har inte ansetts utgöra tillräckliga skäl för att bevilja resning i ärende om bygglov för annan åtgärd, varvid samma detaljplanebestämmelser bedömts.