Mål: M 11932-18

MÖD 2019:26

Vägledande avgörande

En ansökan om förlängd igångsättningstid för miljöfarlig verksamhet bör, för att tillståndsmyndigheten ska kunna göra bedömningen om nya eller strängare villkor behövs, innehålla uppgifter om hur villkoren och verksamheten uppfyller kravet på bästa möjliga teknik. Detta gäller särskilt när det gått lång tid sedan tillståndet gavs. Mark- och miljööverdomstolen har därför bifallit Naturvårdsverkets talan på så sätt att målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för kompletterande utredning.

MÖD 2019:26