Mål: P 4193-19

Avgörande

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den mark som avses att bebyggas utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Den tilltänkta bebyggelsen tillgodoser inte ett väsentligt samhällsintresse. Åtgärden har därför inte tillåtits.