Mål: P 12126-18

Avgörande

Bygglov har nekats för plank i uppgivet syfte att reducera buller. Detaljplanen syftar till att möjliggöra spårutbyggnad utan att försämra bullersituationen för närboende och innehåller anvisningar om på vilket sätt bullerdämpande åtgärder ska vidtas. Planket har uppförts på mark som inte får bebyggas. Avvikelsen har inte ansetts vara liten.