Mål: M 7628-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen ansett att det inte funnits förutsättningar att avslå en ansökan om lagligförklaring och tillstånd till vattenverksamhet med hänvisning till kravet på samhällsekonomisk tillåtlighet. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för prövning av övriga frågor. Även fråga om hur prövningen av en vattenanläggnings laglighet förhåller sig till prövningen av en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet.