Mål: P 3739-19

Avgörande

Detaljplan för idrottsanläggning och bostäder. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att kommunen har visat att det parkeringsbehov som detaljplanen genererar är möjligt att tillgodose och att den närmare bedömningen kan ske i samband med bygglovsprövningen. Kommunens beslut att anta detaljplanen har därför fastställts.