Mål: M 5961-18

Avgörande

MÖD har fastställt ett förbud mot användning av avfallsmassor för anläggning av en bullervall. Utredningen gav inte stöd för slutsatsen att avfallsmassorna skulle ersätta traditionella anläggningsmaterial som annars skulle ha använts. Därmed kunde det inte anses vara fråga om återvinning av avfall i den mening som avses i 15 kap. 6 § miljöbalken.