Mål: M 6181-18

Avgörande

Föreläggande att söka lagligförklaring av damm och tillstånd till den vattenverksamhet som bedrivs där. Av utredningen har framkommit att delar av dammen ligger på en fastighet som adressaten för föreläggandet inte har rådighet över. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt mark- och miljödomstolens beslut att upphäva föreläggandet.